logo Kancelarii Notarialnej Katarzyna Trzop

Kancelaria Notarialna Katarzyna Trzop

ul. Stefana Żeromskiego nr 15/5, 58-160 Świebodzice,
tel.: + 48 577 488 880, e-mail: biuro@notariusz-swiebodzice.pl

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI I PRAWAMI

 • umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności
 • umowy o dożywocie
 • umowy deweloperska
 • ustanowienie hipoteki, służebności
 • umowy zobowiązujące do przeniesienia własności
 • umowy przenoszące własność
 • umowy przedwstępne
 • oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
 • protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych
 • umowy zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej

PRAWO HANDLOWE

 • umowy spółek osobowych, w tym: jawnej, komandytowej, partnerskiej
 • umowa spółki z ograniczona odpowiedzialnością
 • statuty spółek komandytowo – akcyjnych, akcyjnych
 • statuty spółek spółek europejskich (SE)
 • protokoły Zgromadzeń Wspólników
 • protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
 • protokoły Zebrań Zarządów, Rad Nadzorczych
 • oświadczenia wspólników o objęciu udziałów/akcji w spółkach
 • oświadczenia wspólników o objęciu udziałów/akcji w spółkach
 • umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów lub akcji
 • przekształcenie spółek
 • przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę

PRAWO SPADKOWE

 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • europejskie poświadczenia spadkowe
 • protokoły dziedziczenia
 • protokoły obejmujące wykaz inwentarza
 • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu
 • wydawanie zaświadczeń o powołaniu na wykonawcę testamentu
 • oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
 • umowy o dział spadku
 • umowy zbycia spadku oraz przedmiotów wchodzących w skład spadku
 • umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia
 • testamenty
 • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • udostępnianie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)

PRAWO RODZINNE

 • majątkowe umowy małżeńskie
 • umowy o podział majątku wspólnego małżonków
 • zgody na czynności przekraczające zarząd majątkiem wspólnym małżonków

INNE CZYNNOŚCI